لطفا منتظر بمانید....

ورود با حساب کاربری

عضویت در مرکز آموزش علمی کاربردی عتیق

کاشت زعفران گلخانه ای غیر حضوری

آشنایی با زعفران
آشنایی با مبتکر طرح کشت گلخانه ای زعفران
آشنایی با روش کشت زعفران گلخانه ای

کاشت زعفران گلخانه ای غیر حضوری

تومان 190,000

آشنایی با زعفران
آشنایی با مبتکر طرح کشت گلخانه ای زعفران
آشنایی با روش کشت زعفران گلخانه ای

اشتراک گذاری

آشنایی با زعفران
آشنایی با مبتکر طرح کشت گلخانه ای زعفران
آشنایی با روش کشت زعفران گلخانه ای
آشنایی با تهیه ساختمان مورد نظر طرح
طرز ساخت قفسه ها
طرز تهیه طبق چوبی و پلاستیکی
آشنایی با تجهیزات گلخانه
آشنایی با بیماریهای پیاز زعفران
آشنایی با پیاز مرغوب جهت سالن گلخانه
آشنایی با مرحله انبار کردن پیاز
آشنایی با مرحله وارد کردن پیاز زعفران از محیط انبار به محیط گلخانه
آشنایی با فعالیت در محیط گلخانه و رفتار با پیاز زعفران
آشنایی با چرخه زندگی پیاز زعفران
آشنایی با کلاله زعفران(قسمت قزمز رنگ)
مرحله بازگشت پیاز به خاک
آماده سازی خاک
مراحل آبیاری و کود دهی در زمان بازگشت به خاک
مرحله محلول پاشی
آشنایی کاشت در سبد در مرحله بازگشت به خاک بدون نیاز به زمین زراعی
مرحله وجین و پایانی در زمین زراعی وبیرون آوردن پیاز از خاک

  • حضوری/غیرحضوری :
  • مدت دوره : 12 جلسه
  • مدرس دوره : آقای کریمی
  • حضوری/غیرحضوری : غیرحضوری